the_logo

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่โครงการ
18/10/2564ประกาศผลผู้ชนะการจ้างที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2564
19/10/2564ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2564
25/02/2564ประกาศผลผู้ชนะการจ้างสื่อเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2564
18/10/2564ประกาศผลผู้ชนะการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
18/11/2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2563
25/06/2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2564
9/06/2564ประกาศผลผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการอบรมสร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ 9 มิถุนายน 2564